Uppsala det är staden

Stadgar

Västra Sidans Stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen Västra Sidan Supporters, med hemort i Uppsala, har som ändamål att vara en fristående supporterförening till Idrottsklubben Sirius i Uppsala. Föreningens främsta uppgift är att stödja IK Sirius på ett positivt sätt samt att arbeta för en god supporterkultur.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelse.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. Firmatecknare ska vara myndig.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig över ett kalenderår. Från 1 januari till 31 december.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar IK Sirius Uppsalas ungdomsverksamhet. Föreningens handlingar ska vid upplösning arkiveras hos IK Sirius Uppsala.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer som är överens med föreningens ändamål. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är betald är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas.

10 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• ska betala medlemsavgift senast den 31 december samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls innan IK Sirius FK:s seriespel börjar , dock senast 30 april, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen bör till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet, utom vid val och utdelning av eventuella utmärkelser. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal att omröstningen görs om. Är röstetalet återigen lika faller förslaget. Vid val ska i händelse av lika röstetal valet göras om. Är röstetalet återigen lika ska lotten avgöra.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår.

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) revisorer och suppleanter för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.

14. Utdelning av utmärkelserna Årets Kjelledine till IK Sirius FK:s bäste spelare under året, samt Tio Ryssar till IK Sirius BK:s bäste spelare under året. Utdelningsförfarande fastställs vid varje årsmöte.

20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en fjärdedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska meddelas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av sammankallande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer.

REVISORER

22 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte regelbundet närvara vid styrelsemöten. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse senast vid årsmötet.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt det antal övriga ledamöter som årsmötet beslut. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång äger styrelsen att adjungera lämplig medlem till styrelsen under resten av mandattiden. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och

• förbereda årsmöte.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom elektronisk omröstning, vid telefonsammanträde eller annat liknande förfarande. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande hålla styrelsen underrättad.